ఫ్యామిలీలో ఎవరి ఇష్టం వచినట్టు వాళ్ళు


Telugusex అది పర్వతాలలో ఉన్న ఒక గూడెం. అక్కడ విచిత్రమైన కుటుంబ వ్యవస్థని రెసెర్చ్ చెయ్య్తానికి ఒకమ్మాయి వెల్లింది. మిగతా కథ ఆ అమ్మాయి మాటల్లోనే…
నేను ఉత్తరకండ్ రాస్ట్రమ్ళో హిమాలయాల్లో ఉన్న ఒక తెగమీద అంతరాపాలజీ స్తడీ చెయ్యటనికి వెల్లేను. ఆతెగగురించి తెలిసినవాల్లు, నాకు దగ్గరి పట్నంలో ఒక కాలేజీ హాస్టల్లో బస ఇచ్చి, రోజూ ఉదయం అక్కడికి, చిన్న జీపులో వెల్లి, దిగి, నాల్గు కిలొమీతర్లు నడవాల్ని చెప్పేరు. ఆతెగవాల్లు, మామూలుగానే ఉంటారు. కానీ ఎవర్నీ రాత్రి వాల్ల ఇళ్ళల్లో ఉందనివ్వరుట.
నేను గ్రామపెద్ద కోసం అడిగితే, అక్కడెవరూ లేరన్నారు. ప్రతీ ఇంటికీ ఆడదే పెద్ద. ప్రతీ ఆడదీ యాబై ఏళ్లు దాటగానే కోడలికి పెత్తనం ఇచ్చేస్తుంది. భూమి మీద హక్కు ఆడదానిదే. అంటే కోడలిదే.
అంటే పెద్దకోడలిదా? అని నేనడిగితే, ఎందరు కొడుకులున్నా కోడలొక్కర్తే, అని చెప్పింది నేనెళ్ళిన ఇంటిపెద్ద.
నేణు ఆచ్చెర్యపోతే, అప్పుడు చెప్పింది. మా తెగకు ఆధ్యురాలు oka Princess. మా తెగలో పెద్దకొడుక్కి భుమి దున్నటం రాగానే, పెల్లి చేస్తాం. పగలు భుమిదున్నేవాడికి రాత్రి పూకు దున్నితేనే, మల్లీ భుమిమీద మనసు పుట్టేది. తరువాత కొడుకులు, ఒక్కొక్కరూ భూమిదున్నుతూనే, వదినని నెమ్మదిగా దున్నడం మొదలెడతారు. ఇప్పుడు నాకు ఒక మొగుడూ, ముగ్గురు మరుదులు ఉన్నారు. అందులో ఒక మరిది నాకు పెళ్ళయ్యేకా పుట్టేడు. మా పెద్ద అబ్బాయి తోటివాడు. ఈమధ్యే దున్నడం మొదలెట్టి, నాకు మొగుడయ్యేడు అంది, కొంచెం సిగ్గుపడుతూ.
మీ అత్తగారు?
మొన్ననే ఆవిడకి యాబయ్యేళ్ళు దాటేయి. ఒక మొగుడు పోయేడు. ఇంకా నలుగురున్నారు. ఇప్పుడు ఆవిడ పెత్తనం ఆపింది. నా కోడలికి ఒక మొగుడు. మిగిలినవాళ్ళు ఇంకా మరుదులే, మొగుళ్ళవలేదు. అంది.
ఇలా ఎందుకు?
నీకు బాబీ బట్టర్ వాల కథ తెలుసా?
తెలీదు. మీరు చెప్పండి
ఔర్ అన్సిఎంట్ప్రిన్సెస్ ని ఒక రాజకుమారుడు గెలిచినారాజమాత, ముందుచూపుతో అందరికీ పెల్లాన్ని చేసి, ఐదుగురన్నదమ్ములూ విడిపోకుండ చేసింది. రాజమాత ఒకందుకు చేస్తే, మరొకందుకు ఆనందించింది.

మదర్ ఎందుకానందించిందంటే, తన ఐదుగురు కొడుకులూ ఒకే పూకుతో ఉంటే, బలంగా కలిసుంటారని.

బాబీ బట్టర్ వాల ఎందుకానందించింది?

బాబీ బట్టర్ వాల పుట్టుకే పెద్ద గుల పురాణం. She పుట్టినప్పుడూ జాతకం రాయించటనికి ఒకణ్ణి పిలిస్తే, వాడు కళ్ళుమూసుకొని, ఈఅమ్మాయి స్వభావం అంచనా వేస్తూ ఉంటే, పంచెలో మొడ్డ నిలబడిందట. వాడు కళ్ళు తెరచి చూసుకొని సిగ్గుపడి, మహారాజా, ఈఅమ్మాయిజాతకం నేణు మీకు చెప్పలేను, ఇంటికెళ్ళి నాభర్యకి చెబతాను, అది రాణిగారుకి చెబుతుంది, ఆపై మీ ఇస్టం అని వెళ్ళేడు. రాజుకి ఏం చెయ్యాలో తెలీక, మారువేషంలో వెళ్ళి రాత్రి, జొతీషుడూ, పెళ్ళాం మాటలు విందామనుకున్నాడు.

జోతీషుడు, ముందు వాడి పెళ్ళాని గంట దెంగేకా గాని మాటలు మొదలెట్టలేదు. వాడిపెల్లం మంతతో పాటు, ఆచెరపోయింది. ఇది ఈరోజు నేను చూసిన అమ్మాయి జాతక మహిమ అనండు, కందిపోయిన పెళ్ళంపూకును చీరతోతూదుస్తూ.

ఏఅమ్మాయి

రాజుగారి కూతురు

పసిపాపని చూసి కసెక్కిన పాపీ

దాని జాతక మొట్టం కసీ గులా. దాఅమ్మాయికి పదిహేనేళ్ళతర్వాత, బతికున్నన్నాళ్ళూ నాగా లేదు. ఏరోజూ రెండుకన్నా తక్కువ మొడ్డలు దూరవు

చిచీ అదేంటి

అంతే. అది గతజన్మలో కామపిశచి.

మరి రాజుగారికి జాతకం ఏం చెప్పేరు?

నువ్వు చెప్పాలి?

నేనా రాజుగారితోనా?

కాదు, రాణిగారితో చెబితే, ఆవిడిస్టం, రాజుగారికెలా చెప్పాలో

అన్నీ చాటుగా విన్న రాజు వెనక్కి వచ్చి, అమ్మాయికి పాలిస్తున్న రాణినీ, రాణి నిద్రపోయేకా దాసిని కసిదీరా దెంగాడు.

జొతిసుడు పెల్లంతో ఏం చెప్పీడో గానీ, రాణి మాత్రం, రాజుకేం చెప్పలేఉ, రాజు అడగలేదు.

ఈఅమ్మాయికి పద్దెనిమిదేల్లొచ్చినా సవత్తాడలేదు. సళ్ళుమాత్రం మామూలుగా పెరిగిపొయ్యి. మగగాలి తగల్లేదు. తండ్రి తప్ప మరో మగాడెలా ఉంటాడో తెలీనివ్వలేదు. ఒకరోజు మల్లీ రాని, జొతీషుడిపెల్లానికి విసయం చెప్పింది. పెళ్ళంచెప్పిన విషయాణ్ణి విన్న జోతీషుడు, మల్లీ ఎడొ చెప్పేడు. విషయం విన్న రాణి, మర్నాడురాత్రి నిద్ర నటించి, ఉంది. అర్దరాత్రి నిద్రలేచిన అమ్మాయి తటాకం వేపు వెల్లింది. కొన్ని నింషాలతర్వాతా అక్కడికి వెల్లి పొదలచాటుని చూసిన రాణీకి, పంగచాపుకొని, సరిగ్గా పూకు మునిగేలా ఒడ్డుని పడుక్కొన కూతురు కనిపించింది. అది పున్నం కావడంతో, కూతురి పూకు మీద దట్టమైన ఆతులు,
, చీలికమీద గొలుకుతున్న చేపలూ, కనిపించాయి. కొంచెంసేపయ్యేసరికి అమ్మాయి సళ్ళవరకూ మునిగేలా దిగి, ఎవరో దెంగుతున్నట్టు మూల్గసాగింది. నీటిలోకి చేస్తే, తొడలమద్య సగం చేప కనిపించింది.

తిరిగి వచ్చిన రాణికి ఏంచెయ్యాలో తెలీక మల్లీ జోతీసుడి పెల్లాన్నడిగితే, వాడు చెప్పేడు. ఈఅమ్మాయికి స్వయం వరం ప్రెకతించి, ఏచేపైతే రాణిగారు చూసేరా, దానికన్నుకొట్టేవాడితో ఐతే, ఈఅమ్మాయి సుఖపడుతుందని చెప్పేడు.

స్వయంవరానికి ముందు, తటకంలోంచి, జాలర్లు అన్నింటికన్నా పెద్దచేపని పట్టినపుడు ఈఅమ్మాయి ఏదిస్తే, తల్లి వారించి, చేపకన్నా ఎక్కువస్కపెట్టేవాడె దీన్ని కొట్టగలడని సర్దిచెప్పి, స్వయంవరంలో కూర్చోబెట్టింది.

స్వయం వరానికి నెలముందు, ప్రత్యేక చెలికత్తెలను పెట్టి రతి రహస్యాలు బోధించి, చెలెకత్తెలూ, బటులూ ఉద్యానవనం దెంగించుకొనేట్టూ, అది రహస్యంగా ఈఅమ్మాయి చూసేట్టూ ఏర్పాటు చేసింది.

ఈఅమ్మాయి మాత్రం, బటుడిమొడ్డచూసి, చేపకన్నా చిన్నడె అనుకుంది.

ఇప్పుడు ఐదుగురు మొగుళ్ళని తెలీగానే, ఒకపెద్దచేపకిబదులు, ఐదు చిన్న మొడ్డలు అనుకుంది.

మొదటిరాత్రి పెద్దమొగుడితో అయ్యాకా, ఉదయం అత్త రాజమాత తో స్నానాంకి వెల్లి అక్క్డ బట్ట్లు విప్పి అంది. “నెల్లాళ్ళు అలవాతు లేకపోయేసరికి కొంచెం నొప్పి ఉంది. అంది. నెల్లాళ్ళు అలవాటు తప్పడమేంటే కోడలా అంది అత్త. అప్పుడూ ఫ్లేష్ బేక్ చెప్పింది. ఐదేళ్ళకిందట ఒకరాత్రి నాకు పూకు నుంచి రెక్తం కారింది. వెంటనే కడుక్కుందికి తటాకం దెగ్గిరికెలితే, ఈరక్తం బొట్లుకోసం చేపలు దెబ్బలాడుకోవడం చూసి, పూకు ములిగేలా కూర్చున్నాను. చేపలు పోటీపడీ నాకేసాయి.

ఆతర్వాత ప్రతీరోజూ, రక్తం కారకపోయినా వెల్లేదాన్ని. ఇప్పుడు నీపెద్దకొడుకు చేసిన పని, ఐదేళ్ళగా చేపల్తో చేయించుకుంటున్నాను. ఈమద్యే తెలిసింది, మొదటిరక్తాన్ని సమర్త అనీ, తరవాత ముట్టూ అంటరనీ. మా అమ్మకి నా సమర్తా ముట్టు తెలీదు.

నాకు తగినదానివే కోడలా అని రాజమాత కాగలించుకుండి.

ఐదుగురు మొగుళ్ళు ఐదు రాత్రులూ దెంగేకా, అందరినీ పిలిచి చెప్పింది. మీరు నన్ను రోజుల్లెక్కక్క, ప్రతీరాత్రీ, ఒక్కొక్కరూ గంటల్లెక్క పంచుకొంది అంది. కుంతీ తప్ప అందరూ నోరెళ్ళబెట్టెరు. కుంటీ పూకెళ్ళబెట్టింది.

అలా, ఏరోజూ నాగా లేకుండా, ఉండే ది ద్రౌపది. అని ఆ ముసిలావిడ కథ కొంచెం ఆపింది.

ముసలావిడ కథ ముగించి, తన నలబయ్యేళ్ళ కోడల్ని పిల్చి, ఇప్పుడు మన కుటుంబ పద్దతులు చెప్పు అంది.

నలబయ్యేళ్ళకోడలు చెప్పడం మొదలెట్టింది.
నాకు ఇప్పుడు ఐదుగురు మొగుళ్ళు. నేను కాపరాఇకొచ్చిన రెండేళ్ళకి కడుపుతెచ్చుకున్నాను. నాక్కడుపొచ్చిన మూడునెల్లకి మా అత్త కడుపుతెచ్చుకుంది. నా పెద్దకొడుకు పుట్టిన మూణ్ణెల్లకు నా ఆఖరిమొగుడు పుట్టేడు. ఇద్దరికీ కలిపి పాలిచ్చేను. మా అత్త ముసిలి అవడంతో, నాకొడుకూ మరిడి చెరో సన్నూ తాగేవారు. ఆమరిదే ఇప్పుడు నా ఐదో మొగుడు. మా కోడలు నీళ్ళొసుకోగానే, నేణు ఆఖరి మొగుడు (నాకొడుక్కన్నా చిన్నోడు) చేత కడుపుచేయించుకొని, నాకోడలికి మరో మొగుణ్ణి కన్నాను.

పరిశోధనకి వెళ్ళినపిల్ల నోరెళ్ళబెట్టింది. మీరు కావలసినప్పుడు కడుపు తెచ్చుకుంటారా?

లేకపోతే???. ముసిలావిడ తిరిగి ప్రెస్నించి, నా పదమూడో ఏట పెళ్ళయింది. పూకులో మొడ్డదూరగానే సరా? తిరిగి బిడ్డ రావద్దూ. అందుకని నా పీదమొగుడు చేత కన్నెపొర చింపించుకొని, మూడేళ్ళకి నాచిన్నమొగుడికి మొడ్డలేచేకా వాణ్ణి కూడా మీదెక్కించుకొని, ఎవరు చేసేరో ఇద్దరు మొగుళ్ళకీ తెలీదు గానీ, నేను నా పదహారేళ్ళకి కడుపు తెచ్చుకున్నాను. అంది. మా ఏకొడుక్కి ఏమొగుడు తండ్రో మేం మా మొగుళ్ళకీ, అమ్మకీ అత్తకీ ఎవరికీ చెప్పం. అది మా నియమం.

అత్తా కోడలూ ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు అలా బూతులు మాట్లాడుకుంటు ఉంటే చాలా వింతగా గులగా ఉంది, పరిశొదకురాలికి. తేరుకొని అడిగింది. మీకు పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపడం తెలుసా?

వానాకాలంలో మేం చూరు నీరు పెద్దపెద్ద కడవల్లో నిలవ చేసుకుంటాం. మూత పెట్టుకొని, ఏడాదంతా దాచుకొని, ప్రతీ రోజూ చెంబుడు నీళ్ళు మరిగించి చల్లార్చి, అందులో ముంచిన దూదిని పూకులో లోతుగా పెడతాం. ఒకదూది ఒక దెంగుడికి వస్తుంది. నా మొగుళ్ళలో ఎవరిచేత కడుపుచేయించుకోవాలనుంటే వాడిని ఎక్కించుకునే ముందు దూది దోపుకోను. గంట తరవాత దూది దోపుకుని ఇంకోణ్ణి ఎక్కించుకున్నా మొదటి వాడివల్లే కడుపౌతుంది. మా పూకులో దూది ఉందో లేదో కనిపెట్టటం మా మొగుళ్ళమొడ్డలవల్ల కాదు. మేం ముందు ముగ్గురు కొడుకుల్ని కన్నాకా, ఒక కూతుర్ని కన్నాకా ఆపి, మళ్ళి మా కోడలు కడుపు తెచ్చుకున్నాకా మఋఒ కొడుకుని కంటాం.

అదెలా?

ంఆ ఆడవాళ్ళకి ఒక మూలిక తెలుసు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వర్షం నీళ్ళలో ఒక చిటికెడు రసం వేసి, కొలప్రెకారం ఉప్పు వేసి, ఆనీళ్ళలో ముంచిన దూది, పూకులో పెట్టుకుంటే ఆడపిల్ల పుడుతుంది. మా తెగలో ఆపసరు వేసుకోపోతే మగపిల్లడె పుడతాడు.

ఎందుకని?

ఆమూలిక్క రసం కలిసిన మొడ్డరసంలో మొగ పిల్లల్ని పుట్టించే శక్తి చచ్చిపోతుంది.

మరి మూలిక లేనప్పుడు ఆడపిల్లలెంఉకు పుట్టరు?

ఎందుకంటే, మాజాతి ఆడవాళ్ళకి గులవల్ల, దెంగించుకోగానే, మా గర్బాలు, మొగ పిల్లల్నే కాతాయి. రోజులో అత్తాకోడళ్ళం గానీ, ఇరుగు పొరుగుగానీ, నలుగురు ఆడవాళ్ళం కలిస్తే ఇంతకన్నా పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటాం. అంతెందుకు, ముందుగదిలో మా మొగాళ్ళు, పిల్లలు పడుక్కుంటే, లోపలి గదిలో మద్యలో ఒక తడికపెట్టుకొని, మా అత్తా కోడళ్ళం, మాకు నచ్చిన మొగుణ్ణి పిల్చుకొని దెంగించుకుంటాం. ఒకడు బయటికెళ్ళేకా, తరవాత ఏమొగుడు రావాలో వీడిచేతే కబురు పెడతాను. వాడు వచ్చేలోపల తడిదూది మార్చేసుకుంటాం.

అత్త వెంటనే అందుకొని అంది. ఇవన్నీ మేము మా అత్తల దగ్గర నేర్చుకుంటాం. అంటు తన ఫ్లేష్ బేక్ చెప్పింది.

నా తొలి సవత్త అయింది. ఊళ్ళో పదిహేళ్ళు పైబడిన పీద కొడుకుల్ల తల్లులందరూ వచ్చి సవత్త మూడోరోజున చెరువుకి తీసుకెళ్ళి, వళ్ళంటా తోమి స్నానం చేయించేరు. బట్టలు కట్టి ఊళ్ళొకి తీసుకొచ్చేసరికి ఊరిబయట వాళ్ళ కొడుకులు బుజాలమీద నాగళ్ళు పెట్టుకొని మాకు ఎదురొచ్చేరు. నాకు ఒక్కో నాగలికీ మొక్కించి, మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళేరు. అక్కడ అప్పటికే మా ఊరి కమ్మరి (బంగారం, రాగి ఆభరణాలు చేసేవాడు, చెవులు కుట్టెవాడు ఉన్నాదు. వాడి కళ్ళకి గంతలు కట్టి ఉన్నాయి. ఈతతంగం గురిచి ముందురోజు రాత్రే మా అమ్మ చెప్పడం వల్ల nEnu BayapaDutUnE kUrcunnAnu. నన్ను కోదలిగా తెచ్చుకుందామనుకౌన్న ఆడాళ్ళు నన్ను వెల్లకిలా పడుక్కోబెట్టి పూకుమీద చల్లగా ఏదో రాసి, కళ్ళకి గంతలు కట్టించుకున్న వడ్రంగిచేత పూకు త్రికోణలు మూడా (మొలకింద రెండు, పూకు, గుద్ద బొక్కలమద్య ఒకటి కుట్లు కుట్టించి, అందులో రాగితీగ తీసి, అప్పటికే నా పూకు సైజులో అదే ఆకారం ఉన్న మేక తోలు పెట్టి నాపూకు సీలు చేసేరు. మేకతోలుకి కుట్లులో ఉన్న రాగితీగ ముడి పెట్టేసారు. వడ్రంగి కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొనే, ఇవని చేస్తే, మిగిలిన ఆడవాళ్ళు వాడికి చెయ్యిపట్టుకొని సాయం చేసేరు. వడ్రంగిని పంపాకా, నాకు మళ్ళీ పసరి రాసి నొప్పి తగ్గాకా చూసుకుంటే, పూకంతా రావి ఆకు అంత ఉన్న మేకతోలు కింద ఉండిపోయింది. ఒక చిన్న గుడ్డపీలిక ఇచ్చి జాగ్రత్తగా సందుల్లోంచీ దోపి, నువ్వు స్నానం తరవాత, ఉచ్చపోసుకున్నాకా ఇలా తుడుచుకోవాలి అన్నారు. నేను జంకుతూ ఉంటే, ఒక ప్రౌడ తన చీరెత్తి, తన ప్రౌడ పూకుకి మూడు మూలలా ఉన్న మచ్చలిని చూపించింది.

నా దక్షిణ అని అరిచేడు బయట కళ్ళకి గంతలు కట్టుకొని ఉన్న వడ్రంగి.

వెంటనే ఆడాళ్ళంతా నా కళ్ళకి గంతలు కట్టి గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఎవరో ఓక్రి చెయ్యిపట్టుకొని ఆగమన్నారు. నేను తిరిగి ఆగేసరికి, నా చెయ్యి విదిలించుకొని ఆవిడ (ఎవరో తెలీదు) వెళ్ళింది. అందరూ నిశ్శబ్దం అయ్యారు. అందరీ ఊపిర్లూ బుసల్లా వినపడుతున్నాయి. కొంచెం సేపటికి దెంగించుకుంటున్న శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి (మాలో పదేళ్ళొచ్చేసరికే అందరికీ అమ్మా నాన్నల గుట్టు, సెబ్దాలు, జిగురు, తెలిసిపోతాయి).
శబ్దాలూ బుసలూ ఆగాకా, ఎవరో నాచేతిని తీసుకొని ఎక్కడొ పెట్టుకున్నారు. క్షణంలో అది నాకు పూకు అని అర్ధం అయింది. మరి కాసేపట్లో అది ఇప్పుడె దెంగించుకున్న పుకు అని, తెలిసిపోయింది. ఆ ప్రౌడ చెయ్యి, నా అరచేతిని తన పూక్కి రుద్దుకొని అదే చేతిని నాసళ్ళకి రుద్దింది. నా కొడుకు నాగలితో రడిగా ఉన్నాడు aMToo నా కళ్ళకి గంతలు విప్పింది. వడ్రంగి అప్పత్టికే వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. ఆమర్నాడే నాపూకుమీద సీలు వేసిన వడ్రంగికి దక్షిణ ఇచ్చిన ప్రౌడ కొడుకు ఒక నెల రోజులు మా ఇంట్లో ఉన్నాదు. రాత్రి వాణ్ణి ఇంటిబయట పడుక్కోమనేవారు. నెలపోయేకా ఒక రాత్రి వాణ్ణి మా అమ్మ మీదెక్కించుకొని, మర్నాడు మళ్ళీ ప్రౌడ పేరంటలని పిలిచింది. అందరిలో ఆ ప్రౌడ, మా అమ్మతో, వొదినా నాపొలం నీకూతురికి ఇస్తాను. నా కొడుకులితో దున్నించుకోమను అంది. మా అమ్మ పలక్కపోయేసరికి, ఒక ప్రొడ, ఏంంఆ, మచ్చుకి నీపొలం దున్నేడు కదాని, నూనూగు మీసాల కుర్రాడిచేత కన్నెపొలాన్ని దున్ననివ్వవా అని అడిగి, స్రసాలాడుతూ, మా అమ్మకీ, మా కాబోయే అత్తకీ తాంబూలాలిప్పించేసేరు.

అలా యాబయ్యేళ్ళకింద నాపెళ్ళి జరిగింది. అంతవరకూ మామూలుగా సవత్తాడని అమ్మాయిలందరితోనూ ఆడుకొనే నన్ను, సవత్తాడి, పూకు కుట్టించుకొని, అప్పుడే నాగలి పట్టిన మొగపిల్లణ్ణి పెళ్ళాడి, అత్తారింటికి వచ్చిన నాలాంటివాళ్ళతో కలిపారు.
పూకు కుట్టిన చోట నయం అయి మచ్చలు కట్టెకా ఉదయం అత్తారింటికి పంపేరు. మద్యాన్నం, నాలాంటి వాళ్ళు వొచ్చి, చెరువుకి తీసుకెళ్ళేరు, స్నానానికి.
మేమందరం కలిసి పొలానికెళ్ళడం, స్నానం చేయడం, స్నానం తర్వాత మూతకిందకి గుడ్డపీలికలు దోపి తుడుచుకోవడంలో ఒకరికొకరం సాయం చేసుకునేవాళ్ళం. నేను మొదటిరోజు బెరుగ్గా అందరితో కలిసి వెళ్ళేను. అప్పటికే పూకు మూతేయించుకుని ఆర్నెల్లుగడిచినవాళ్ళున్నారు. అందులో ఒకర్తి నన్ను పిల్చి, ఈరోజునించీ మీ అత్త గదిలో పడుక్కోవాలి నువ్వు అంది.

అందరం బట్ట్లిప్పి స్నానం చేస్తుంటే చెరువు గట్టుమీద పొదల్లో అలికిడి అయింది. మేం మొలలోతునీళ్ళున్నా పడుక్కొని స్నానాలు చేస్తున్నాం. అలికిడివిన్న మిగిలినవాళ్ళు నిలబడ్డారు. ఒకరివెనక ప్రతీ ఆడదాని వెనకా ఇంకొకర్తి నిల్చొని సళ్ళని రాస్తోంది. కొన్ని నిమిషాలతర్వాత ముందున్నది వెనక్కి తిరిగి ఒకరిసళ్ళు ఒకరికి తగిలేళా పిర్రల్ని రుద్దుకుంటున్నారు. నేను వింతగా చూస్తుంటే, నాకన్నా నెలముందు సవత్తాడినది నాదెగ్గరికొచ్చి, మనకి సళ్ళు బలిసేకా మనం ఇలాగే చేసుకోవాలి అంది.

ఎందుకు? అన్నాను, కొంచెం పూకులో గుల తెలుస్తోంది.

తర్వాత చెబతాను అంది. అప్పటినుండీ ఇద్దరం స్నేహితులైపోయేం. తిరిగొస్తూ ఉంటే అడిగేను. స్నానం చేస్తున్నప్పుడు అలికిడేంటి? అని.

మన మరుదులు పొదలచాటునుంచి చూస్తున్నారు అంది.

చీ అన్నాను.

అదేంటి, మీ అమ్మని మీ ఐదుగురు నాన్నలూ దెంగుతారు కదా? అంది

ఐతే?

ఇప్పుడూ నీమొగుడొకడికే మొడ్డలేస్తోంఇ. మిగిలిన వాళ్ళ మొడ్డలు మనమే లేపుకోవాలి. మన ఇళ్ళలో పెద్దకొడుక్కి పెళ్ళవగానే, రెండొ కొడుకు వొదిన పూకు చూస్తూ పెరగాలి. నా మొగుడికి జానెడు మొడ్డ ఉంది. మరిదికి ఇంకా పదిహేణేళ్ళే. మా అత్త చెప్పింది, వాణ్ణి చాటుగా చూడనివ్వు. వాడు చూస్తున్నప్పుడు తెలీనట్టే ఉంటూ చూపించు అని.

చీ, మా అమ్మని అడుగుతాను ఉండు అంది.

మనం ఇంక అత్తచెప్పినట్టె వినాలి. ఈరోజు రాత్రి మీ అత్తగదిలో పడుక్కో. రేపు మనం మాట్లాడుదాం అంది.

రాత్రి గుబులు గుబులుగా బోంచేసి అత్తగదిలో పడుక్కున్నాను.

మా ఇంట్లో మూడు గదులు. Front పెద్దగదిలో మొగాళ్ళు, పిల్లలు పడుక్కుంటారు. మజ్జిగదిలో నేనూ అత్తా దూరంగా మంచాలేసుకొని పడుక్కున్నాం. నాకు పదమూడేళ్ళు, మా అత్తకి ముప్పై రెండేళ్ళు. చివరిగదిలో మా అత్తా వాళ్ళత్త 52 years పడుక్కొంది. ఎనబయ్యేళ్ళ ముసిలావిడ (మా మామకి నానమ్మ) అదే గదిలో చాపమీద పడుక్కొంది. మా ఇళ్ళకి బయటిగోడలు మట్టివి గానీ గదులమద్య వెదురుకర్రల తడికిలే. తడికిదెగ్గర నించుంటె బొక్కల్లోంచి అంతా కనబడుతుంఇ. గుసగుసలూ వినిబిస్తాయి. మా అత్త నన్ను తన మంచం మీదికి పిలిచి, పొదివి పట్టుకొని, కొంచెం సేపు అత్త స్నానం విసేసాలు చెప్పించుకుంది. మనలో మరిదికూడా నాగలి పట్టి పొలం దున్నడం వచ్చే వరుకూ, నీపూకుమీద మూత తియ్యకూడదు. అందికే వాణ్ణి చూడనీ. పూకుని చూసిన మొగపిల్లడు తొందరగా కండలు పెంచుకొని, పొలాన్ని దున్నుతాడు. అంది. తర్వాత కాసేపటికీ మా తర్వాత గదిలో మంచం కిర్రులు వినబడ్డం చూసి, మా అత్త, నన్ను మాట్లాడొద్దని చెప్పి. తడికె దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది.
తడికె వెనకాల మా అత్తాకి అత్త (యాబై రెండేళ్ళది) త్న ఐదో మొగుడితో (ముప్పై మూడేళ్ళవాడు) దెంగించుకుంటోంది.
వాణ్ణి రెచ్చగొడుతూ లంజాకొడకా, నా ఆతుల తర్వాతపుట్టినా. నేనూ మీ పెద్దన్నతో కడుపుచేయించుకున్న తర్వాట నీయమ్మ గులెక్కి నిన్ను కని, నామీదెక్కింది. ఇప్పుడు బొచ్చంతా తెల్లబడి, మూలని పడుక్కొంది. దాని ఐదో మొగుడు, మీ పెద్దన్న తోటివాడు. పెళ్ళం ముసిలవడంతో, నామీదెక్కుతునాడు అంది.
వొదినా నువ్వెన్ని మొడ్డలు దోపుకున్నావు అన్నాడు, వాడు.
నీయమ్మ దోపుకున్నన్ని మొడ్డలురా అంది.

మా అమ్మ పూకులో ఎన్ని మొడ్డలు దూర్చుకుంది అన్నాడు

లంజాకొడకా, నెమ్మదిగా దెంగుతున్నవాడివి, అమ్మపూకు తచ్లుకోగానే ఆబోతులా కుమ్ముతావేరా, అంది.

కిర్రు చప్పుళ్ళు పెరిగేయి. మా అత్త నాచెవిలో, ముదర ప్రౌడ ఎదురొత్తులిస్తోంది, అవే ఆ చప్పుళ్ళు అంది.

చప్పుళ్ళు ఆగ్గానే అడిగేడు, మా అమ్మ లెక్క చెప్పలేదు, అని.

పూకులో మొడ్డ ఉన్నప్పుడే ఇవి అడగాలి.

తర్వాత వాడు వెనకతలుపులోంచి ఇంటిచుట్టుతిరిగి ముందు గదిలో పడుక్కున్నాడు.

మా అత్త నన్ను ఈగదిలోనే ఉండమని చెప్పి వాళ్ళత్త గదిలోకి వెళ్ళి, కాసేపటికి మళ్ళి మా గదిలోకొచ్చి, తన మొగుళ్ళలో ఒకణ్ణి కేకేసింది. నేను నా మంచం మీద పడుక్కున్నాను. మా అత్త ఒకరితర్వాత ఒకర్ని పిల్చుకుంటూ నాలుగు దెంగుళ్ళతర్వాత నిద్రపోయింది.

తర్వాత రోజు జరిగింది నా స్నేహితురాల్కి చెప్పీను. దానికి నాకన్న నెలముందు పెళ్ళౌడాంవల్ల నాకన్న ఎక్కువ్ తెల్సు అని.

మీ అత్త వాళ్ళత్త గదిలోకెందుకెళ్ళిందొ తెల్స?

తెలీదు.

దాని పూకు తుడిచి, లొపల తడిదూది మార్చడానికి, అని తడిదూది రహస్యం చెప్పింది.

ఐతే నేను కూడా మా అత్త దెంగించుకున్న ప్రతీ సారీ, తుడవాలా అంది.

నేను తుడుస్తునాను. అలా ఐతేనే మీ అత్త పెత్తనం నీకు తొండ్ర్గా ఇస్తుంది. ఆ రసాల వాసన ఎంత పీలిస్తే అంత తొందరగా మన సళ్ళు, ఆతులూ పెరుగుతాయి. మన పెద్ద మరిదిని మొగాణ్ణి చేస్తేనే మన పూకులికి అంత తొందరగా సార్ధకం అంది.

మర్నాడు మా అత్త మొదటి రౌండు అయ్యేకా, ఆవిద మంచం దెగ్గిరికెల్లి తుడవనా అంది. తుడవ్వే తల్లీ అంటూ తన సళ్ళ్కి అదుముకుంది. నేను నాకు తెలీకుండానే ముచ్చిక చప్పరిస్తూ గుడ్డ తీసుకొని pooku modda రసాలు తుడుస్తూ ఉంటే, తన్ చేతిని నాచేతిమీద పెట్టి, నా వేళ్ళతో కూడా కెలికించుకుంది. నేను చికుతున్న సన్నుని తన చేత్తో పిండుతూ, కొంచెం పాలు కార్చింది. నేను గట్టిగా పీలుస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడె మీ మావ తాగేసేడు. రేపు మీ మావలెర్నీ పిలవకుండ మా అత్త దెంగుడు విన్నాకా బాగా saLLu చేపుతాను. నీక్కావల్సినన్ని పాలు తాగేకానే వాణ్ణి పిల్చుకుంటాను అంది.

అత్తా, In Front room చిన్న పిల్లలు పడుక్కున్నారుకదా? ఇవన్నీ వినరా అన్నాను.

వాళ్ళకి రాత్రి పడుక్కునే ముందు, పులిసిన తేనె ఇస్తాం. పిడుగుపడ్డా ఒదియం వరుకూ లేవరు. పదేళ్ళు దాటిన ఆడపిల్లలు ఈ మాట్లు విని సవత్తాడుతారు. మొగాళ్ళు నాగళ్ళు పడతారు. భూమి దున్నితేనే పూకు దక్కేది.

ముందుగదిలోపడుక్కున్నపిల్లలుకొంచెంగంటుకట్టెకా, అంటే, ఆడపిల్లలుసవత్తకిఆర్నెల్లుముందు, మొగపిల్లలుపేన్నెండేళ్ళుదాటాకా, పులిసినతేనెతాగినా, ఈమాటలూ, మూలుగులూవిండకోసంనిద్రనటిస్తూఆపుకుంటారు.అప్పుడుమాకుటుంబవ్యవస్థకొంచెంఅర్ధంఔతుంది. దాంతోపాటే, మొగపిల్లలు, నాగళ్ళెత్తేప్రయత్నం, దాంతోపాటే, మొడ్డనినిగడదీసేపని, చేత్తోజాడించుకోటం, పొదల్లోంచీనక్కి, ఉచ్చపోసుకొనేపూకులుచూట్టంచేస్తారు. మేంకూడ,అందునానలబైదాటినవాళ్ళం, పిల్లలుతిరిగేపొదచూడగానే, అక్కడికెళ్ళిఉచ్చపోస్తాం. ఉచ్చపోస్తూ, పూకుపెదాల్నివిప్పదీసితుడుచుకుంటాం. ఇద్దరుముగ్గురుఆడాళ్ళుఈపనిపక్కపక్కనకూర్చొనిఉచ్చపోస్తూ, మాఅత్తలగురించిమాత్లాదుతాం.వాళ్ళకిఅరవైదగ్గరపడుతూ, ఉంటే, వాళ్ళపూకులువదులయి, వాళ్ళచిన్నమొగుళ్ళనిమామీదకితోలడంగురించి, అలాగెముసిలిమొగాళ్ళైనవయసుమళ్ళినతనమాంల్ని, మెత్తబడ్డమొడ్డల్నితనవదులుపూకుల్లోదోపుకుంటూ,వెండిఆతుల్లోంచిఎర్రగాకబడేఅత్తపూకుగురించి, దాన్నిదెంగుతుండగాపక్కజారిపోతున్నముసిలిమొడ్డలగురించీమాట్లాడుకుంటాం. మేంతెగలొమొగపిల్లలినిఇలాపెంచుతాం.

Sex kathalu ఇవన్నీమాఅత్తనాకుచెప్తూనేఇంకోమొగుణ్ణికేకేసింది. ఐపోయేకామళ్ళితుడిపించుకుంది.

నేనుమర్నాడు, నాకన్నపెద్దదైనకొత్తపెళ్లికూతురు (పూకుమీదమూతతియ్యనిది) తోఅన్నీచెప్పేకా, నువ్వునీఅత్తపూకుదేనితోతుడిచేవ్అంది.
గుడ్డతో, అన్నాను.
ఇంకానయంగుద్దతోతుడిచేవ్కాదు.
మరిదేనితోతుడవాలేఅన్నాను. చేత్తోతుడుస్తూ, చేతినిసళ్ళకీతొడలకీరాసుకొవాలి. అలారాసుకుంటేనేరసాలుమనవళ్ళకిపట్టిసళ్ళుపెరిగేది. నీకుఇంకాతెలియట్లేదుగానీ, నన్నుచూడుఅనితనబట్టలిప్పింది. దానిసళ్ళుతొడలూకొంచేంబలిసి,మీదఅట్టకట్టిఉన్నాయి.

మర్నాడురాత్రిఅలాగేచేసేను. అత్తఅడిగింది. నీపెద్దమరిదిచెరువుపొదల్లోంచీచాటుగాచూస్తున్నాడఅనిఅడిగింది.
ఎలాతెలుస్తుందత్తాఅన్నాఉ.

రేపునేనుమనపొలంలోంచిచూస్తానులేఅంది.

అలాఎనిమిదినెల్లకినేనుకూడాబాగాబలిశేను. మేకతోలుమూతకిందిమిలిచినఆతులుతెలుస్తున్నాయి.

ఒకరోజునాస్నేహితురాలుఅంది. రేపట్నించీనేనుమీతోస్నానాంచెయ్యకూడదుఅంది.

ఏం.

మామరిదినాగలిపెట్టేడూ. నిన్నమాఅత్తా, దానత్తాచూస్తుండగాపొలందున్నేడు. వాడికిదున్నడంనేర్పడానికినామొగుడునెలనించీసాయంచేస్తున్నాడట. ఈరాత్రినాపూకుమూతతీస్తారు. రేపొదయానికినేనుముద్దర్లేస్తాను.

ముద్దర్లేమిటి.

రాత్రిమాఇంటికిరా. ఇంటిముందుపందిరిలోనేమీరంతాపడుక్కొని, ఉదయంముద్దర్లుచుసివెళ్ళలి. అంది.

రాత్రిదానింటికివెళ్ళేం. అక్కడఅందరూఆడాళ్ళే. దానిమొగుడూమరిదీతప్ప.

ఒకమొగాడిమొహంమీదగుడ్డకప్పేరు Face Not showing. వాడెవడన్నాను. పాటగాడన్నారు.

నాస్నేహితురాలినివెల్లకిలాపడుక్కోబెట్టి, దానత్తపూకుమూడుచివరలావేసినకుట్టుకోసింది. వెణ్టనేఅప్పట్వరకూఅణిగిమనిగిఉన్నఆతులు, మేకతోలుమూతనెపక్కకితోసేసేయి. దానత్తతప్పుకుంది.
దానమ్మవచ్చి, చెంబుతోనీళ్ళుతీసిముందుతనఅల్లుడికిఇచ్చింది. వాడు, ఒకచేత్తోఆతులుసరిస్తూవేరేచేత్తోనీళ్ళుపోసిపూకుకడిగితుడిచేడు.
పాలగ్లాసుతనఅల్లుడితమ్ముడికిచ్చింది. వాడుఆగ్లాసుడుపాల్తొనేపూకుకడిగేడు. మల్లీఇద్దరూకలిసినీళ్ళతోమరోసారికడిగిదూరంగాకూర్చొన్నారు.

దానమ్మతప్పుకోగానేదానత్తవచ్చి, దానిపూకుపెదాlu జాగర్త్గావిడదీసి, ఒకతమలపాకుపెట్టింది.

ఇది, లంగాసవరించుకొనిమామూలుగాకూర్చొంది. పెళ్ళికూతురూ, పెళ్ళికొడుకులూ, ఇద్దరుఅమ్మలూలోపలిగదిలొకెల్లేర్.

ఇద్దరుముసిలాళ్ళు, ముందుకొచ్చికూర్చొన్నారు. ఒక్ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లకూడావొచ్చికూర్చొంది.

ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లపాటమొదలెట్టింది.

పెద్దమరిదేనాగలెత్తేఏమిచేయునేఅత్తమా. (అప్పుడర్ధమయ్యింది. అదిపెళ్ళికూతురిపాత్రధారిఅని.)

పూకుమూతనుతీయవలెనాఉండవేనాకోడలా. అనిపాడిందిదానత్తపాత్రధారి.

మళ్ళిఆవిడెపాడింది. వొదిన, వొదినానీదుకూతురిపూకుteరవగరావమా. నాదుకొడుకులునాగలెత్తే, రాత్రిరావేవొదినమా.

వొచ్చినానువొచ్చినానుఎక్కడరనాఅల్లుడా.

వొచ్చినానువొచ్చినానుఏమిచేయునేఅత్తమా (ముసుగేసుకున్నమొగగొంతుపాడింది). వాదికిఏపసరుపట్టెరోగాని, బాగాబొంగురుపొయి, ఎవడోతెలికుండాఉంది.

నీళ్ళతోనువ్పూకుకడిగి, తమునిపిలవరఅల్లుడా, నీదుతమ్ముడుపాలకడుగును, కలిసినీటితోకడుగుడీ.

కడిగినామేకడిగినామేఏమిచేయుమేఅత్తమా (మొగ)

తమలపాకునితీసుకొనవేబాగకడగవేవొదినమా (పెళ్ళికూతురితల్లి).

తొడలుతెరవవేసిగ్గుపడకేఓర్చుకోవేకోడలా. ఇచట్బెట్టినతమలపాకుని, వేడిగ్నానబెట్టివే.

అందరూకొంచెంసేపునిశ్శబ్దంఐపోయేరు.

తమలపాకునిపెట్టిఒక్కగంతఅయినదేవొద్నమా. (పెళ్లికూతురితల్లి)

తొడిమబట్టిపైకితీయవాచిన్నిముద్దులకోడలా.

తీసినానుజిగురుగున్నదే, వేడిగున్నదెఅత్తమా.

ఈనెబట్టిచీల్చుకోవేచిన్నిముద్దులకోడలా.

అల్లుడవానితమ్ముడా, రండిరా, లేవందిరా.

లేచినాముఏమిచేయుముచెప్పవేమాఅత్తమా.

నాదుకూతుచిచేతిలోనేతమలపూకూఉందిరా. ఒక్కముక్కనువ్వునమిలి, ఒక్కముక్కతమునికివ్వర.
నమిలినాకాఎటులౌన్నదోచెప్పరానాఅల్లుడ.

ఉప్పుఉప్పుగ, జిగురుజిగురుగఉన్నదేనాఅత్తమా.

లేచినబడు, లేచినిలబడు, చిన్న్ముద్దులకోడలా. నీదుగదిలోమంచమెక్కీ, పండుకొనవేకోడలా. (pellikoduku talli)

నీదుపెళ్ళంవెనకనువ్వువెల్లిపండరఅల్లుడ

అప్పూదు నాకర్ధమయింది. లోపలగదిలో జరగాల్సిన తతంగాన్ని, వీళ్ళు నల్గురూ పాటల్ద్వారా చెబుత్నారని.

నాదుమీదకి ఎక్కినాడే ఏమిచేయనె అత్తమా.

బరువుగానీ, నొప్పిగానీ ఉన్నదా నాకోడలా.

సమ్మసమ్మగ ఉన్నదత్తా, తీట తీటగా ఉన్నదే.

బట్ట్లెత్తుతున్నడె ఏమిచేయునే అత్తమా.

ఏమిచేసిన అడ్డుపడకే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.

ఇప్పుడేమి చేయుచున్నడె చెప్పవే నాకోడలా.

చనుల నోటిన చీకుచున్నడే. ఆతులలొ చెయ్యెట్టెనే.

నాదుకూతురి లేత పూకుర, గట్టిగా నొక్కొద్దురా.

చనులు వదిలీ, తొడలవద్దన మొహము పెట్టెనే, ఏమిచేయునే అత్తమా.

తొడల్ను నువ్విప్పవే, తలను అదిమీ పెట్టవే.

పూకు నాకర అల్లుడ, ఆ సాడు తాగరా అల్లుడా.

తిమ్మిరెక్కూ చున్నదే, ఏమిచేయనే అత్తమా.

మొగుని జుత్తు పట్టవే, పైకి లాగుచు ఉండవే.

నీదు కొడుకూ నాగలెత్తెను, ఏమి చేయనె అత్తమా.

నాగలిని నువ్ చేతబట్టె, చిన్ని ముద్దుల కోడలా. పూకు గాడికి పైన బెట్టె, తోసుకోవే కోడలా.

నీదు కూతురి పూకు ఇరుకే ఏమి చేయనే అత్తమా. మొడ్డతోసిన దూరకున్నది ఏమిచేయునే అత్తమా (మొగ గొంతు)

నొప్పి నూపి పెట్టుచున్నదే, పూకు సలుపుగా ఉన్నదే.

కొద్దికొద్దిగా తోసుకోరా, చిన్నచిన్నగ ఊపరా (వాడి అత్త)

అమ్మా, అని అరిచింది పెళ్ళికూతురి పాత్ర ధారి.

అమ్మ కాదే అత్త అనవే, చిన్ని ముద్దుల కోడలా.

లోనికంతా తోసినాడే, చీరినట్టె ఉన్నదే.

కదలవద్దుర, కదల వద్దు. ఆగిపోరా అల్లుడా.

కదలకుంటే ఎటుల ఉన్నదె చిన్నిముద్దుల కోడలా.

మంత కొంచెం తగ్గుతున్నది. మొడ్డ మీతగ మారుతున్నది.

పూకుతో నువ్ నొక్కవే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.

ఎటులనొక్కనె ఏతులనొక్కనె, చెప్పవే నా అత్తమా.

ఉచ్చ ఆపినటుల చేయుము, నొక్కబడునే కోడలా.

మరల బిగువుగ మారుచున్నదె ఏమిచేయునె అత్తమా.

కొంచెమూగర, కొంచెమాగర, నెమ్మదిర నా అల్లుడా.

ఎటుల ఉన్నది వెటుల ఉన్నది చెప్పవె నా కోడలా.

మంట మంటగ ఉన్నదమ్మా, గుల్యు పెరుగుచునున్నదీ.

ఆపమాకే, ఊపుకొనవే చిన్ని ముద్దుల కోడలా.

కార్చినాకా, ఇచటరారా, నీదు తమ్ముని లోన పంపర. ఇటులనే మీరుందరా అంటూ పెళ్ళికూతురి తల్లి పాటా ముగించింది.

పాత ఆపగానే పాత్రదారులు వెల్లిపోయేరు. పెల్లికుతురి తల్లి, తన అల్లుడి తమ్ముణ్ణి చెయ్యిపత్తుకొని తీసుకొచ్చి, గది గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని, వాళ్ళన్న పైకి రాగానే లోనికి దూరమని చెప్పింది.

ఇద్దరు తల్లులూ మాతోపాటు పందిట్లోకొచ్చేసారు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఉచ్చపొసుకొనే నెపంతో వెల్లడం, తిరిగి రాకపోదం, చూసి అనుమానం వొచ్చి నేనూ వెల్లేను. అక్కడ ప్రౌడలంతా తడికెల్లోంచి లోనికి చూస్తున్నారు. నేను కూడ చూసేను. లోన చిన్న దీపం.

నా స్నేహితురాల్ని మొగుడు దెంగేకా, వాడు బైటికొచ్చేదు. మరిదివెళ్ళేడు. మొగుడి కింద సిగ్గుపడుతూ దెంగించుకున్న నా స్నేహితురాలు మరిదిరాగానే వాడి బట్టలు లాగి, అది వెల్లకిలా పడుక్కొని, వాణ్ణి బోర్లా మీదెక్కించుకుంది. తన కాళ్ళతో వాడి కాళ్ళని మెలేసి, చేతిని బొడ్డుకిందకి దూర్చింది. క్షణాల్లో వాడు ఊగడం మొదలెట్టేడు. వాడు బయటికొచ్చేకా మేం పందిట్లోకొచ్చి పడుక్కున్నాం.

తెల్లారేకా ఆడాళ్ళం అందరం లోనికెళ్ళేం. అక్కడ పడుక్కొనే ఉన్న నా స్నేహితురాల్ని నిద్దర్లేపి, దానత్త్త దానికి బట్ట కట్టి పక్క ఇంకో మంచం మీద పడుక్కోబెట్టింది.

దానమ్మ, సోబనం మంచం మీద తెల్ల చీర తీసి విప్పుగా ఆరేసి, ఎర్ర మరకలు చూస్తూ, ఇదుగోటొదినా, నీకోడలి ముద్దర్లు అంది. ఆకారం చూస్తే అర్ధం అయ్యింది. అవి, రక్తం మరకలు.

నా కోడలు దాని మరిది బాగా ఎదురొత్తులిచ్చింది. అందికే నా పెద్దకొడుకు పోటు పొడిచి కార్పించిన రక్తం అంతా, గుద్దమీదికి జారి, ఎదురొత్తులిస్తున్నపుడు గుద్ద ముద్దర్లు పడ్డయి అంది.

ఇంటికొచ్చేకా మా అత్త అక్కడి విసెసాలు అడిగింది. నేను చెప్పేకా చెప్పింది. మనలో ఎవరికి ఏవి తెలియాలో అవే తెలుస్తాయి. నీ అమ్రిది మరో నెలలో నాగలి పడతాడు అందెకే నిన్నొకర్తినే పంపేను. నీపూకు మూతేసాకా, ఇలాంటివి నాలుగు జరిగేయి అంది.

నిజమే, మాతో చెరువు స్నానం చేసే పెళ్లికూతుళ్ళలో చాలా మంది ఇప్పుడు తమ అత్తలతో పొలాల్లోకెళ్ళి, తర్వాత ఇంటి దెగ్గర స్నానం చేస్తున్నారు

error:

Online porn video at mobile phone


telugu hot kathalutelugu sex stories in telugu languagetelugu dengudukathalu comsex stories telugutelugu lo sex storiestelugu sex stories listtelugu boothu storytelugu sex stories akka tammudutelugu pukulo sulla kathalutelugu x storiestelugu sex stories 2018telugu ranku storiestelugu sex stories in pdftelugu new hot storiestelugu village sex storiesranku kathalu telugutelugu new sex storiestelugu sex bookstelugu xxx storieswww telugu dengudu kathalu comtelugu bootu kathalutelugu kama kathaluwww.telugusex.comtelugu sex stories scripttelugu sex storeistelugu puku sex storiestelugu sxe storeshot story in telugutelugu hot kathalutelugu kamakathalutelugu aunty buthu kathaluchelli tho sextelugu sex storestelugu aunty sex storiestelugu boothu kathalu latestsex stories in telugu newamma telugu comicssex stories telugu comtelugu font sex storiestelugu puku dengudu kathalutelugu kama kadhalupuku dengudu kathalu telugutelugu sex stories pdfamma koduku dengichukune kathalu in teluguxxx sex stories telugutelugu buthu stories amma kodukuold telugu sex storiesammanu dengina kodukutelgu sex storiesఆంటీkamakataluakka tammudu dengudu kathaluwww.telugusexstoriesvadina dengudupuku dengudu kathalu telugutelugu srungara storiestalugu sax storestelugu lanjala kathalu in telugutelugusex kathalutelugu xxx storestelugu sex stories groupteluguboothukathalutelugu aunty sex stories in telugulanjala dengudu kathaludengulata kathalu in telugutelugu ranku mogudu kathaluతెలుగు సెక్స్ కథలుsex telugu storytelugu buthu kathaluhot sex stories in telugutelugu kamasastry kathalutelugu sex stories latesttelugu sex stoiestelugu sex stories xxxsexkathalutelugu puku dengudu kathalupuku sulli kathalutelugu sex stories athatelugu sex sex storiestelugu boothukathalu kathalu 2015pinni puku kathalutelugu porn storiesదెంగుడుtelugu akka kathalusex kadalu telugutelugu new sex kathalutelugu ranku mogudu kathaluindian sex stories teluguhot kathaluakka thammudu sex stories in teluguteluguboothukathalu realsrungara storieswww telugu sex katalu comwww telugu x kathalulatest telugu sex storiestelugusexstoriestelugu heroines sex storiessexstores telugu