పేద పిల్లలకు దానం


మిలియన్ల కొద్దీ పిల్లలు తమకు హక్కులు కల్పించని కారణంగా ఎందుకు భారతదేశంలో పేదరికం ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా పేర్కొనబడింది. భారతదేశం, ప్రపంచంలోని ప్రతి ఆరవ శిశువుకు నివాసంగా ఉంది, సర్వైవల్ హక్కును నిర్ధారించలేకపోయింది, అభివృద్ధికి హక్కు, రక్షణకు హక్కు, మరియు దాని పిల్లలు పాల్గొనే హక్కు.

Any issue that causes a child rights violation like child labour, is a symptom of deep-rooted problems such as lack of livelihoods, caste or gender bias. Poverty and the problems arising from it, often hit the children in the worst manner because they are the most vulnerable.

 • 1 in 4 children of school-going age is out of school in our country – 99 million children in total have dropped out of school (Census 2011)
 • Out of every 100 children, only 32 children finish their school education age-appropriately (District Information System for Education (DISE) 2014-15)
 • Only 2% of the schools offer complete school education from Class 1 to Class 12 (District Information System for Education (DISE) 2014-15)
 • There are 10.13 million child labourers between 5-14 years in India (Census 2011)
 • India has 33 million working children between the ages of 5-18 years. In parts of the country, more than half the child population is engaged in labour (Census 2011)
 • Every day, around 150 children go missing in India – kidnapping and abduction is the largest crime against children in our country (National Crime Record Bureau 2016)
 • Over the last 10 years, crimes against children has increased 5 times over (National Crime Record Bureau Data Series)
 • Fear of failure in examinations in the second highest cause of suicides in children (Accidental Deaths and Suicides in India ADSI 2014) *
 • 19.8 million children below age 6 in India are undernourished (ICDS 2015)
 • Only 9.6% of children between 6-23 months in the country receive an adequate diet (NFHS 4, 2015-16)
 • 38% (1 in 3 )of children between 0-5 years are stunted in the country (NFHS 4, 2015-16)
 • 21% (1 in 5) of the children in the country suffer from wasting (NFHS 4, 2015-16)
 • 36% of children under 5 years of age are underweight in India (NFHS 4, 2015-16)
 • 58% of children between 6months – 5 years were found to be anaemic in the country (NFHS 4, 2015-16)
 • Total Immunisation coverage in the country stood at 62% in 2015-16 (NFHS 4, 2015-16)
 • 21% of the births in the country were home births (NFHS 4, 2015-16)
 • Only 21% of mothers (1 in 5) received full antenatal care in the country (NFHS 4, 2015-16)
 • More than 50% of the pregnant women aged 15-49 years were found to be anaemic (NFHS 4, 2015-16)
 • 42% of married women in India were married as children (District Information System for Education (DISE) 3)
 • 1 in every 3 child brides in the world is a girl in India (UNICEF)
 • India has more than 45 lakh girls under 15 years of age who are married with children. Out of these, 70% of the girls have 2 children (Census 2011)

పేదరికం పెరిగిపోతున్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నప్పుడు, ‘స్వచ్ఛంద’ ఒక్కటే భారతదేశంలో నివసించే మిలియన్ల కొద్దీ పిల్లలు ఆహారం లేదా విద్యకు ప్రాప్యత లేని లేదా ప్రతిరోజూ దోపిడీ చేస్తున్నవారికి మార్పును ఎనేబుల్ చేయడానికి శాశ్వత పరిష్కారం కాదు. ఒక హక్కు-ఆధారిత విధానం ఏ విధమైన వివక్ష లేకుండా పిల్లలు అందరికి అందుబాటులో ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. వారు సార్వత్రిక మరియు చర్చనీయాంశంగా ఉంటారు.

డోనాట్ హౌ మచ్ యు చాన్, ఇట్ చౌల్డ్ బి 10,20, 50, 100

యు చన్ హెల్ప్ ఆ చైల్డ్ ఎస్కేప్ ఫ్రొం ది బాండ్స్ అఫ్ పావర్టీ త్రు ఔర్ డొనేషన్ ఆన్లైన్. ఇది మీకు తక్కువ జీతం మరియు వార్షిక సహకారం కోసం బహుమతి జీవితాన్ని ఆ బిడ్డకు మారుతుంది. యొఉర్ డొనేషన్ ఆన్లైన్ విల్ ఎన్సురె ఠాట్ ది చైల్డ్ రెసెప్ప్స్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్కారే అస్ వెల్ అస్ నూట్రిషనల్ సపోర్ట్ త్రు ఎవరీ ఫసె అఫ్ హిస్/హర్ యంగ్ లైఫ్.

దానం ఎలా?

By Bank

Bank: Corporation Bank

Account Number: 520101051143328

IFS Code: CORP00001538

By UPI

ID:

ఏ ప్రశ్నకు అయినా మమ్మల్ని సంప్రదించండి.

Email ID :